Rekrutacja

Projekt jest adresowany do 400 osób dorosłych, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
a) miejsce zamieszkania (zgodnie z Kodeksem cywilnym), pracy lub nauki na terenie województwa opolskiego
b) wiek 18 lat i więcej
c) chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności posługiwania się językiem angielskim z własnej inicjatywy

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby po 50 roku życia
• osoby z obszarów wiejskich
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby o niskich kwalifikacjach

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy oraz wykazujących największa lukę kompetencyjną w zakresie umiejętności językowych :
a) kobiety – 5 pkt.
b) osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.
c) osoby w wieku 50 lat i więcej – 5 pkt.
d) osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich – 10 pkt.
e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie do ISCED3 włącznie) – 10 pkt.
f) osoby bez zatrudnienia – 5 pkt.
g) osoby bez znajomości języka angielskiego – 10 pkt.
h) osoby ze znajomości języka angielskiego do poziomu A1 – 5 pkt.

Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji w projekcie »

Dokumenty wymagane od Kandydatów/Kandydatek na etapie rekrutacji:
a) Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem
b) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy
c) wypełniony test kompetencji językowych – w przypadku osób deklarujących poziom A1 i więcej lub oświadczenie o braku znajomości języka
d) Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo – o ile dotyczy

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu:

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o.
ul. Koraszewskiego 8-16; 45-011 Opole
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@akademiaopolskie.pl

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne i uzyskają największą liczbę punktów za kryteria premiujące.
Jeśli we wskazanym terminie nie zostanie rekrutowanych 400 osób spełniających kryteria grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.
Grupy będą uruchamiane cykliczne (średnio po 10-12 osób).