Opolska Akademia Umiejętności Językowych

Projekt „Opolska Akademia Umiejętności Językowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest realizacja kursów językowych z zakresu języka angielskiego, w ramach którego Uczestnicy/czki uzyskają komunikatywną znajomość nowego dla siebie języka lub podniosą dotychczasowe umiejętności.

Wsparciem zostanie objętych 400 osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (w tym 240 kobiety i 160 mężczyzn) powyżej 18 roku życia zamieszkałych/pracujących/uczących się (zgodnie z KC) na terenie województwa opolskiego,wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie umiejętności językowych, z własnej inicjatywy zainteresowanych wsparciem, w tym:
• Min. 80 osób z niepełnosprawnością
• Min. 80 osób 50 +
• Min. 280 z obszarów wiejskich
• Min. 240 osób o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu oferujemy:
• Kurs języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2
• Czas trwania kursu II semestry po 60 godzin
• Podręczniki i ćwiczenia
• Egzamin potwierdzający nabyte umiejętności

Łączna wartość projektu: 870 546,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 783 491,40PLN.